Generelle rejsebetingelser

Tilmelding, depositum og generelle betalingsbetingelser
Tilmelding kan ske via mail eller telefon til Herreture.dk hvorefter du senest 2 dage efter tilmelding modtager en bekræftelse samt faktura pr mail. På fakturaen fremgår det, hvornår jeres depositum skal betales, samt hvornår restbeløbet senest skal være indbetalt. Depositum er typisk 40% af rejsens samlede pris og indbetales senest 3 arbejdsdage efter bestilling. Såfremt der bestilles billetter til teltene eller afterparties pålægges et forsendelsesgebyr på 95 kr. For Herreture.dk er tilmeldingen først bindende 5 hverdage efter modtagelse af depositum, hvorefter der fremsendes bekræftelse på det indbetalte beløb pr. mail eller via onlinefaktura. Restbeløbet skal uopfordret være bureauet i hænde senest 3 måneder. Er restbeløbet ikke bureauet i hænde 3 måneder før afrejse, har Herreture.dk ret til at annullere rejsen, og depositummet er tabt.

Priser
Prisen bliver givet ved antal deltagere. Alle priser er inkl. overnatninger, medmindre andet er angivet. Alle priser er inkl. alle obligatoriske skatter og afgifter. Det er prisen på aftaletidspunktet, som er gældende. I tilfælde hvor en eller flere personer i et rejseselskab/gruppe afbestiller rejsen, eller på grund af sygdom e.lign. bliver forhindret i at deltage i rejsen, må de resterende deltagere påregne at blive indlogeret i lejlighed til det faktiske antal deltagere, og prisen pr. person justeres i overensstemmelse hermed. Hvis dette ikke er muligt, betales der tomsengstillæg. Gebyrer i forbindelse med indbetaling betales af kunden. Faktura/Rejsedokumenter tilsendes elektronisk via email. Ønskes Faktura/Rejsedokumenter tilsendt med posten opkræves der et billetgebyr på kr. 100,- pr. booking. Arrangøren har ret til prisændring efter aftaleindgåelse i både op- og nedadgående retning i de tilfælde, hvor forhøjelsen beror på nye forhøjede skatter og afgifter, ændrede valutakurser, brændstofpriser eller andre omstændigheder, som arrangøren ingen mulighed har haft på forhånd at afværge. En forhøjelse skal normalt varsles snarest muligt og meddeles mindst 20 dage forinden og må ikke overstige 10 % af rejsens averterede pris.

Gæsternes afbestilling/ ændring

Følgende regler er gældende, såfremt der ikke er anført andre bestemmelser på fakturaen. Vi gør opmærksom på, at der kan være ekstraordinære omkostninger forbundet med enkelte rejser. Ved afbestilling af rejser indtil 3 måneder før afrejse er indbetalt depositum tabt. Ved afbestilling efter rejsens fulde pris er betalt vil der ikke være nogen form for refusion. Fortryder en rejsedeltager sin bestilling, skal dette meddeles Herreture.dk senest 24 timer efter bestilling, ellers betragtes bestillingen som bindende. Er der mindre end 3 måneder til afrejsedagen, er rejsen bindende umiddelbart efter bestillingen, og arrangøren har ret til at beregne sig den totale pris for rejsen. 

For flyrejser med rutefly gælder særskilte fortrydelses- og ændringsvilkår, som afhænger af det enkelte flyselskab og billetkategori men som udgangspunkt er flyrejsen efter indbetalt depositum og indsendelse af pasnavne fast, og der er således ingen muligheder for at ændre navn på flybilletter eller annulere enkeltpersoner. Medmindre andet er angivet særskilt, kan flybilleten således ikke refunderes eller ændres. I tilfælde hvor ændringer tillades af flyselskabet, er vores ændringsgebyr kr. 150 udover det, som flyselskabet opkræver for at foretage ændringerne. Købte hotelovernatninger, bordreservationer og afterpartybilletter refunderes ikke ved afbestilling uagtet af tidspunkt for afbestilling.

 

Herreture.dk’s ret til aflysning af en rejse

En rejse kan af arrangøren aflyses af følgende årsager:
A) På grund af force majeure, vejrlig eller andre udefrakommende omstændigheder, som ligger udenfor arrangørens kontrol, hvorved arrangøren er forpligtet til omgående at underrette de tilmeldte rejsedeltagere. Rejsedeltagerne kompenseres alene herfor i samme omfang som Herreture.dk ApS måtte modtage eventuel kompensation.
B) Som følge af, at et tilstrækkeligt antal tilmeldinger på en afgang ikke er opnået, hvorved arrangøren er forpligtet til snarest at underrette dem, der har tilmeldt sig rejsen, dog senest 14 dage før afrejsedagen. Indstilles en rejse i følge punkt a) og b) tidligere end 14 dage før afrejsedatoen, tilbagebetales den erlagte betaling uden fradrag. Derudover tilkommer der ikke rejsedeltageren nogen godtgørelse. For busturen er det en forudsætning at minimum 45 deltagere er tilmeldt.

Ansvaret hos Herreture.dk
Herreture.dk ApS kan ikke gøres ansvarlig for uudnyttede ferieaktiviteter og tabt arbejdsfortjeneste etc., som skyldes forsinkelser grundet force majeure, vejrlig og andre omstændigheder, som ligger udenfor arrangørens kontrol. Herreture.dk er ikke ansvarlig for beskadiget eller bortkommet bagage på rejsen.

Gæsternes ansvar
Rejsedeltagere er forpligtede til selv at sørge for gyldigt pas, tegne alle nødvendige forsikringer, mv. Enhver rejsende har pligt til at rette sig efter anvisninger fra transportfirmaers personale i forbindelse med rejsens gennemførelse. En rejsende er ansvarlig for enhver skade forårsaget ved overtrædelse af meddelte anvisninger eller forskrifter. Herreture.dk kan ikke gøres ansvarlig for beskadiget eller mistet bagage under rejsen. Vi anbefaler, at der tegnes en rejseforsikring.

Reklamationer
Vil kunden påberåbe sig en mangel ved pakkerejsen, skal kunden give arrangøren eller formidleren besked herom inden rimelig tid efter, at kunden har opdaget manglen. I modsat fald mister kunden retten til at påberåbe sig manglen. Er det ikke lykkedes at afhjælpe manglen på rejsemålet, skal en skriftlig reklamation være bureauet i hænde senest 1 uge efter hjemkomst. Er kundens pligter ikke angivet i aftalen, kan arrangøren ikke påberåbe sig for sen eller mangelfuld reklamation. Gælder ikke, hvis arrangøren eller formidleren har handlet i strid med almindelig hæderlighed eller groft uagtsomt. Gælder endvidere ikke for kundens krav i anledning af personskade.

Rejsedeltagerens forpligtelser
Den rejsende er forpligtet til at følge de anvisninger for rejsens gennemførelse, som rejsearrangøren eller dennes repræsentant samt bus-, tog- og flyselskab fastsætter. Fastsatte ordensbestemmelser under transporten og selve opholdet skal respekteres. Grov eller gentagen overtrædelse heraf kan medføre bortvisning fra rejseselskab og/eller indkvarteringsstedet, således at videre ophold og hjemtransport må foretages på den rejsendes egen foranledning og regning.

Den rejsende er erstatningsansvarlig for forvoldte skader. Den rejsende er også forpligtet til at sørge for gyldigt pas o.lign. Det er kundens pligt at møde rettidigt på de på rejsebevisets anviste tidspunkter og steder. Det påhviler deltagerne selv at sørge for nødvendige forsikringer såsom ansvars-, ulykkes-, bagage- og rejseforsikring.

Det er den rejsendes ansvar at tjekke det udsendte rejsebevis inden afrejse for evt. ændret afrejsetidspunkt eller afrejsested.

Generelt:

Gavekort udstedt af Herreture.dk følger Forældelsesloven som tilsiger en forældelsesfrist på 3 år fra udstedelsesdato. Ethvert krav mod Herreture.dk skal afgøres efter dansk ret. Hvor ikke andet er angivet, gælder branchens almindelige rejsebetingelser. Der tages forbehold for ændringer og trykfejl.